Algemene Voorwaarden

 Artikel 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Studio AERIS

Westerkade 10, 3511 HA Utrecht

E-mailadres: info@studio-aeris.com

KvK-nummer: 56240635

Btw-identificatienummer: NL001806626B64

 

Artikel 2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, bestellingen, diensten en/of werkzaamheden van Studio AERIS te Utrecht, hierna ook te noemen: de studio.

Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument aangeboden via een link naar de juiste webpagina.

Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijden beschikbaar via www.studio-aeris.com/algemene-voorwaarden/.

 

Artikel 3. INSCHRIJVING & ANNULERING

 1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Inschrijven kan enkel met geldige credits, in de vorm van een proefles, losse les, leskaart, cursus, abonnement of bijbehorend ticket.
 3. Inschrijven voor een les kan via het lesrooster op de website of de Eversports app.
 4. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
 5. Kosteloos annuleren van een inschrijving voor een reguliere lesrooster les kan tot 6 uur voor aanvang van de les. Binnen 6 uur voor aanvang van de les kan er niet meer worden uitgeschreven en is restitutie van de credit / het lesgeld niet meer mogelijk. 
 6. De annuleringsperiode van proeflessen, cursussen, workshops en andere evenementen staat vermeld op de productpagina. 

 

Artikel 4. BETALING & RESTITUTIE

 1. Betaling van het lesgeld en/of het online inschrijven voor de les dient voor aanvang van de les te geschieden.
 2. De prijs van een abonnement is gebaseerd op 50 lesweken per jaar. Rond kerst en oud & nieuw is de studio jaarlijks maximaal 2 weken gesloten. In de zomer is er mogelijk sprake van een tijdelijk zomerrooster. Dit geeft de cursist geen recht op restitutie, gedeeltelijk of geheel, van het lesgeld.
 3. Indien een cursist om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld.
 4. Indien een cursist in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studio bevoegd de cursist van verdere lessen uit te sluiten en hen de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de cursist om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.
 5. De cursist is verantwoordelijk voor een probleemloze betaling. In het geval van wanbetaling of een onterechte terugboeking van de cursist heeft de studio het recht om extra (administratie)kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €3,00 bij een eerste herinnering, €6,00 bij een tweede herinnering en €9 bij een derde herinnering. Onrechtmatige SEPA chargebacks via bank of creditcard kosten respectievelijk €10 en €25 extra, bovenop de eerder genoemde administratiekosten. 

 

Artikel 5. OPZEGGEN, WIJZIGEN & VERLENGEN

 1. Abonnementen kunnen, na afloop van de aangegane contractperiode, en met inachtneming van de aangegeven mogelijke verwerkingstijd, worden opgezegd via het eigen account in Eversports of, indien dit niet mogelijk is, per e-mail (info@studio-aeris.com). 
 • Voorbeeld 1: een abonnement met een contractperiode van 6 maanden, afgesloten op 4 januari, kan worden opgezegd per 4 juli. Het abonnement loopt t/m 31 juli, de laatste automatische betaling is op of rond 1 juli. 
 • Voorbeeld 2: een abonnement met een contractperiode van 6 maanden, afgesloten op 29 januari, kan worden opgezegd per 29 juli. Gezien de verwerkingstijd loopt het abonnement t/m 31 augustus, de laatste betaling is op of rond 1 augustus.
 1. Abonnementen worden na de contractperiode stilzwijgend verlengd.
 2. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op (gedeeltelijke) restitutie van het abonnementsgeld of credits, proeflessen of cursussen. Afwezigheid van de cursist door welke oorzaak dan ook, ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld. Onder deze oorzaken behoren ook, maar niet exclusief, ziekte, blessure, verhuizing of zwangerschap. 
 3. Bij langdurige ziekte of blessure kan, in overleg met de studio en op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk worden gepauzeerd. 
 4. Het is niet mogelijk om credits via een abonnement op te sparen.
 5. Een abonnement kan, met uitzondering van een Platinum Member abonnement, te allen tijden kosteloos worden geüpgraded voor een periode van minimaal 2 maanden. Na 2 maanden kan het abonnement weer worden teruggezet naar het oorspronkelijke abonnement. Neem voor zowel het upgraden als het eventuele terugzetten uiterlijk 2 weken van tevoren contact op via info@studio-aeris.com.
 6. Neem voor het omzetten van een abonnement uiterlijk 2 weken voor de start van de maand contact op via info@studio-aeris.com.
 7. Proeflessen, losse lessen, leskaarten en cursussen hebben een vaste einddatum. Opzeggen is hierbij niet van toepassing.
 8. Credits in de vorm van een losse les of leskaart kunnen worden verlengd d.m.v. het aanschaffen van een nieuwe losse les / leskaart. De oude les(kaart) mag de einddatum van de nieuwe les(kaart) overnemen indien deze datum nog niet is verlopen. Om te verlengen dient er een verzoek tot verlenging te worden gestuurd via e-mail naar info@studio-aeris.com. De aanschaf van de nieuwe les(kaart) en het verzoek tot verlenging dienen beiden binnen de vervalperiode van de oude les(kaart) te gebeuren. Deze verlenging geldt niet voor de Unlimited Trial Month credits. 

 

Artikel 6. WORKSHOPS 

 1. Workshops ten behoeve van een vrijgezellenfeest, verjaardag, bedrijfsuitje e.d. zijn definitief gereserveerd na betaling van het totaalbedrag inclusief aanbetaling. Dit houdt in dat de studioruimte op de afgesproken dag en tijd vrij gehouden wordt voor de betreffende groep, en een instructeur wordt ingepland.
 2. Extra personen die de workshop willen bijwonen kunnen dit via een betaallink voldoen, of contant in de studio. De studio dient hiervan op de hoogte te zijn.
 3. De volledige betaling dient 1 week voor de start van de workshop te zijn voldaan. Na betaling is  (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag niet meer mogelijk.
 4. Bij een gegronde reden tot annuleren zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
 • > 2 maand -> geen kosten
 • > 2 weken – 2 maanden -> 50% van de totale kosten
 • 2 weken of < 2 weken -> 100% van de totale kosten

Ziekte, blessure en/of zwangerschap van een deelnemer, en/of verandering van dagplanning zijn géén gegronde reden tot annuleren.  

In geval er een gegronde reden is om last minute de workshop te verplaatsen dient het bedrag van de aanbetaling opnieuw te worden voldaan om de nieuwe datum te reserveren. 

De hoogte van de aanbetaling is als volgt:

 • Bij 60 minuten workshops, 4 – 7 personen -> €50,00
 • Bij 60 minuten workshops, 8 – 20 personen -> €75,00
 • Bij 90 minuten workshop, 4 – 7 personen -> €75,00
 • Bij 90 minuten workshops, 8 – 20 personen -> €100,00

 

Artikel 7.  AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De studio is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de studio gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen en specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De studio kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:    
 • de prijs inclusief belastingen
 • de eventuele kosten van verzending
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw., tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de studio niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8. OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de studio langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de studio passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de studio daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 9. HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de studio retourneren, conform de door de studio verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de studio. Het kenbaar maken dient de consument te doen via e-mail (info@studio-aeris.com). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • De kosten van het retourzanden van het product zijn voor de consument.
 • Indien de consument binnen afloop van de overeengekomen termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de studio heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, tenzij anders vermeld. 
 2. Herroeping is niet meer mogelijk indien er gebruik is gemaakt van het product en/of de dienst.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient een e-mail gestuurd te worden naar info@studio-aeris.com.

 

Artikel 10. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Wegens de aard van sommige producten en/of diensten zijn deze producten en/of diensten uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor:

 • credits in de vorm van losse lessen, leskaarten, proeflessen, cursussen en/of abonnementen
 • workshops

 

Artikel 11. WIJZIGINGEN 

 1. Studio AERIS mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmachtsituaties. Cursisten worden hiervan per e-mail op de hoogte gehouden.
 2. Studio AERIS is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lessen, lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.
 • Gewijzigde lessen en/of lestijden worden in ieder geval gecommuniceerd via de website / het lesrooster.
 • Gewijzigde huisregels en/ of voorwaarden worden opgenomen in de Algemene Voorwaarden.
 • Tarieven mogen verhoogd worden in lijn met de consumentenprijsindex (CPI) en tevens bij gegronde reden. Onder gegronde redenen wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan wetswijzigingen, wettelijke prijsverhogingen en/of andere maatregelen opgelegd vanuit de overheid. Standaard worden de prijzen jaarlijks aangepast per 01 januari. Tariefwijzigingen worden van tevoren gecommuniceerd via de website.

 

Artikel 12. HUISREGELS

 1. Alle deelnemers en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de studio te houden aan de huisregels van de studio evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers, op te volgen.
 2. Alle deelnemers en bezoekers dienen respectvol met elkaar en de docenten om te gaan.
 3. U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en/of parkeeroverlast te veroorzaken.
 4. Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar een les.
 5. U bent vrij in uw kledingkeuze, zolang u rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie als sportoutfit is niet toegestaan.
 6. Alleen binnenschoenen zijn toegestaan in de studio.
 7. Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór aanvang van elke les.
 8. Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding.
 9. Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit in Studio AERIS.
 10. Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met de veiligheid.
 11. Er geldt in de gehele studio een rookverbod.
 12. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Studio AERIS. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 13. U geeft Studio AERIS toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
 14. De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de studio.
 15. Studio AERIS is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les en/of studio te verwijderen, uit te sluiten van deelname aan een les en/of de toegang tot de studio te ontzeggen. Onder wangedrag wordt verstaan het niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van directie en/of medewerkers, of het niet opvolgen van andere in de algemene voorwaarden genoemde regels. 

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Studio AERIS is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
 2. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid eventueel beperkingen met zich meebrengt.
 3. Bezoek aan de studio is geheel op eigen risico. Studio AERIS is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, cursus, open inloop, workshop, activiteit, etc.
 4. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de studio, directie en medewerkers van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van uw handelen of nalaten.

 

Artikel 14. PRIVACY

Studio AERIS hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten en verwerkt alle persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt.

Het volledige privacybeleid is te allen tijden na te lezen op www.studio-aeris.com/privacy-statement/

 

Artikel 15. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten; hier is de tariefstelling op afgestemd.
 2. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan de studio van €955,00 euro per overtreding.